Chọn ngày khởi công xây dựng - Nội Thất Hương Linh

Chọn ngày khởi công xây dựng

Chọn ngày khởi công xây dựng nhà là chọn thời gian bao gồm ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt và năm tốt để khởi công xây dựng nhà.

Chọn ngày khởi công xây dựng
Chọn ngày khởi công xây dựng

CHỌN TUỔI LÀM NHÀ

Theo tập tục xem tuổi làm nhà phải tránh 3 tuổi là kim lâu, hoang ốc và tam tai.

Tuổi kim lâu

Tuổi kim lâu là tuổi mà làm nhà vào tuổi đó thì gây tai hoa cho gia dình. Kim lâu lại chia thành:

Kim lâu thân là làm nhà vào tuổi đó thì tai họa cho chính bản thân người làm nhà. Kim lâu thê là làm nhà vào tuổi đó tai họa cho vợ. Kim lâu tử là làm nhà vào tuổi đó thì tai họa cho con cái. Kim lâu lục súc là làm nhà vào tuổi đó thì chăn uôi gia súc sẽ thất bại liên miên, tăng gia sản xuất thất bại.

* Cách tính tuổi kim lâu:

Tuổi kim lâu chỉ tính cho đàn ông không tính cho đàn bà. Làm nhà chỉ theo tuổi đàn ông không theo tuổi đàn bà.

Lấy tuổi (cả tuổi mụ) của người chủ gia đình chia cho 9, nếu du 1 là gặp kim lâu thân, nếu dư 3 là kim lâu thế, nếu dư 6 là kim lâu tử, nếu dư 8 là kim lâu lục súc.

Để dễ nhớ người ta dùng bàn tay kim lâu để tính như sau:

  • Kim làu lục súc
  • Kim lâu thân
  • Kim lâu tử
  • Kim làu the

Tính từ 1 tuổi ở đốt số 1, 2 tuổi ở đốt số 2… rồi cứ đếm theo chiều thuận các mũi tên đến 5 tuổi.

Ví dụ: Người 28 tuổi làm nhà có bị kim lâu không?

* Lấy 28 chia cho 9 dư 1 vậy tuổi 98 bị kim lâu thân.

* Đếm theo bàn tay kim lâu: 1 tuổi ở đốt số 1 hai

tuổi ở đốt số 2… 10 tuổi lại ở đốt số 1; 20 tuổi ở đốt

sốt 2 và 28 tuổi ở đốt số 1. Vậy 28 tuổi là kim lâu

thân.

Các tuổi mà chia cho 9 mà số dư không phải là các số 1-3-6-8 thì không phải tuổi kim lâu.

Các tuổi đếm trên bàn tay kim lâu không vào các đốt số 1, 3, 6 và 8 thì không phải tuổi kim lâu.

* Ghi chú: Có sách nói: “Ngũ thập nhập cung trung” là sai, mà tất cả các tuổi đều phải đếm qua cung trung.

Hoang ốc

Trên 6 đốt ngón tay: 1 là kiết là tốt; 2 là nghỉ là tốt; 3 là địa sát là xấu, 4 là tấn tài là tốt, 5 là thọ tử là xấu, 6 là hoang ốc là xấu. Khỏi 10 tuổi ở số 1.

Bắt đầu từ đốt 1 tính là 10 tuổi rồi đếm tiếp sốlẻ 11 ở số 2; 12 ở số 8, 13 ở số 4… đến 19 tuổi lại ở số 4. 20 tuổi bắt đầu ở số 2, 21 tuổi ở số 3… 29 tuổi ở số 5, 30 tuổi ở số 3.

Nếu tuổi gặp số 1 là tốt, số 2 là tốt, số 3 là gặp địa sát là xấu, gặp số 4 là tấn tài là tốt, gặp số 5 thọ tử là xấu, gặp số 6 là hoang ốc là xấu.

Khi đếm tuổi gặp số 1 địa sát, số ð thọ tử, số 6 hoang ốc thì các tuổi đó không làm được nhà. 

Ví dụ: Người 33 tuổi, đốt số 3 chính là 30 tuổi, số 4 là 31 tuổi, số ð là 32 tuổi, số 6 là 33 tuổi, 33 tuổi là tuổi hoang ốc.

Năm tam tai

Những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn bị tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn.

* Những người tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất thì tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất,

* Những người tuổi Ty, tuổi Dậu, tuổi Sửu thì bị tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu.

* Những người tuổi Hợi, Mão, Mùi thì bị tam tai vào các năm Ty, năm Ngọ, năm Mùi.

>>> Những người bị tam tai thì không được làm nhà.

Chọn tuổi làm nhà phải chọn sao cho vừa không bị kim lâu, địa sát, thọ tử, hoang ốc, vừa không bị tam tai.

Ví dụ: người tuổi Giáp Thìn (1964) năm 1997 là năm Định Sửu; đủ 34 tuổi có đủ tuổi làm nhà hay không.

34:9 = 3 dư 7, Số dự không phải là 1-3-6-8 nên không phải tuổi kìm lâu.

* Coi số 3 ở bàn tay hoang ốc là 30 thì 34 trùng vào số 1 là kiết không bị hoang ốc, thọ tử, địa sát.

‘Tuổi Thìn tam tai các năm Dần, Mão, Thìn. Năm 34 tuổi là năm Sửu là không bị tam tai.

Vậy tuổi Thìn 34 tuổi làm nhà vào năm Sửu là tốt.

* Tính sẵn các tuổi kim lâu:

12-15-17-19-21-24-46-28-30-33-35-37-39-42-44-46-48-51-53-55-60-62-64-66-69-71-78-75.

* Tính sẵn các tuổi hoang ốc (gồm địa sát, thọ tử, hoang ốc).

12-14-15-15-21-23.24-27-29-30-32-33-36-38-39-41-42-45-47.48-50-51-54-56-57-60-68-65-66-69-72-74-75.